شبرنگ به تاریخ؛ مبانی عقیدتی جنبش خرم‌دینان
انتخاب كلمه «خرم دین» برای نهضتی به فرماندهی بابك، سردار ایرانی، علیه دستگاه خلافت، به بهترین وجه گویای وجود نوعی برداشت از دین و دستگاه عقیدتی است.
كه رو در روی دجالگری دین‌فروشانه خلفا، كه توجیه‌گر  به بند كشیدن و سركوب و استثمار توده‌های مردم بوده است.
آئینی رهایی‌بخش است كه قبل از هر چیز هدف آن بهره بردن توده‌های مردم، از نعمات طبیعی خدادادی بوده است. نعماتی كه در حكومت خلفا، از صاحبان اصلی آن كه توده‌های مردم‌اند، دریغ شده، و مورد چپاول دستگاه خلافت و حكومت‌های دست نشانده آن، در نقاط مختلف ایران قرار گرفته است.
جملات زیر كه از نویسندگان مختلف قرون وسطی نقل شده این حقیقت را بازگو می‌كند: «خرم به زبان فارسی به معنای شاد و بهره‌جوینده از هر چیز لذیذ و خوشایند است…  خرم دین یعنی دین ایشان آن چیزی است كه بخواهند و آرزو كنند… به سبب لذت‌جویی و پای‌بندی آنان به خوشی‌های این دنیاست، كه آنها را خرم‌دینان نامیده‌اند…».
بابک خرمدین، آتش جاویدان
 
برخی تاریخ‌نگاران، جنبش خرم‌دینان را ادامه جنبش مزدكیان و مانویان می‌دانند. كه به دو مبدأ جهانی نور و ظلمت و خیر و شر معتقد بودند.
ستم و بهره كشی را آفریده اهریمن می‌دانستند، و مبارزه فعال علیه آفریده‌های اهریمن و پاسداران آنها را، لازم و وظیفه اصلی خود می شمردند.
عمده تاریخ نویسان قرون وسطی، بدلیل وا‌بستگی هایشان به دستگاه خلافت، و حكومت های دست نشانده آن، بر ضد بابك و جنبش خرم‌دینان نوشته‌اند.
از میان همین نوشته‌های غرض‌آلود حقایق بسیاری از این جنبش و جهان‌بینی آن، بازگو‌یی شده است:
«بابك مسلمانانی را كه در میان اتباع او بودند، از اقامه شعائر دین منع نمی‌كرد. حتی بابكیان ایشان را در ساختن مساجدشان كمك می‌كردند».
«بابكیان می‌گفتند همه پیامبران با وجود اختلاف ادیان و شرایع، از یك منبع الهام می‌گیرند. دارای روح واحدند. و هر كسی متدین به دینی باشد، در صورتی كه امید ثواب و بیم عقاب داشته باشد، نزد ایشان مصیب و برحق است.
از این رو تا آنگاه كه به كینشان برنخاسته و  قصد نابود كردن مذهب‌شان نكرده باشند، هرگز زبان به بدگویی كسی نمی‌گشایند. و به كسی آزار نمی‌رسانند. با‌بكیان از خون‌ریزی، جدأ پرهیز می‌كنند، مگر آن هنگام كه جنگ و كشمكشی در میان باشد».
«به نظر بابك تمام ادیان مختلفی كه صاحب وحی بوده‌اند، با هم برابرند. و هر كه دینی دارد، اگر امید ثواب و بیم عقاب دارد، بنزد پیروان وی براه صواب میرود. و تحقیر او را روا ندانند و اگر بر ضد مذهب ایشان كاری نكند، آزار وی شایسته نشمرند».
 
خرم‌دینان شامل دسته های مختلفی بودند كه ویژه‌گی مشتركشان قیام های پر هیجان بر ضد خلافت بود.
در اواخر سده هشتم میلادی، بهره‌كشی از روستائیان و سایر توده‌های مردم، توسط خلفا و عمال آنها، به حد اعلای خود رسید.
از سال ۸۱۶ میلادی (۲۰۱ هجری) روستائیان آذربایجان و غرب ایران، به قیادت بابك، بر ضد این شرائط بی‌رحمانه، و فشار توان فرسا، بپا خاستند…
قیام‌كنندگان را  «المحمره»، سرخ علمان یا سرخ جامگان می‌خواندند. زیرا خروج كنندگان، رنگ سرخ را چون علامت شورش مردم علیه ظلم، بكار بردند.
قیام بابك در آذربایجان، از حیث مقیاس، بزرگترین، و از لحاظ تاریخی مهمترین نهضت ملی ـ ضد فئودالی در نخستین سده های پس از استقرار اشرافیت عرب، تحت نام  اسلام، بود.
خدمت مهم تاریخی بابك، بعنوان رهبر نهضت ملی ـ طبقاتی، عبارت از این بود كه او جنبش‌های مجزا و جداگانه روستائیان آذربایجان را متحد و یك پارچه نمود.
به بزرگ راه مشترك هدایت، و تمام ملت را بسیج كرد. بدین ترتیب به نهضت جنبه عمومی و ملی داد.
بعدها شورش بابك، بدرجات بیشتر رشد كرد و توسعه یافت. و از حدود آذربایجان گذشته، شامل بسیاری از ایالات و توده‌های مجاور شد.
بخشی از مردم ارمنستان و قسمت مهمی از ایالات مركزی با جدیت و فعالیت، به شورش بابك پیوستند.
مالكین فئودال محلی، و امیران و حكام دست نشانده خلیفه بغداد، اموال و املاك روستائیان را بزور می‌گرفتند، و در دزدی و غارتگری دست توانایی داشتند.
خرم‌دینان برای باز پس گرفتن املاك و اموال خود، و كوتاه ساختن دست آنان، بزور متوسل شدند، و قوت را به قوت پاسخ دادند.
 ابن الندیم: او را حكمرانی روی زمین مسلم خواهد شد. ستمگران و جباران را خواهد كشت، خواران شما به ارجمندان، افتادگان شما به سروران،  و بلند پایگان، مبدل خواهند شد.
بابك بیش از بیست سال بر نواحی طالش، اردبیل و مغان، و سواحل ارس، و بخشی از اران، و گاه بر سامانی وسیعتر از این هم، حكم میراند.
شیطان سازی علیه بابك و خرم‌دینان: خرمیه معنای آن كسانی است كه از شهوات پیروی می‌كنند و آنها را مباح می‌دانند. خرمیان از مجوسانی هستند كه در دوران قباد، زنان را برای همه كس حلال كردند.
از آن روی آنان را خرمی خوانند، كه مردانشان مادر و خواهر و دختر را نكاح كنند.
و این لقب را بدان داده‌اند كه محرمات را از خمر و لذات دیگر،  زناشویی با محارم و آنچه از آن بهره می‌برند، مباح می‌دانند.
تاریخ بلعمی (قرن چهارم هجری) درباره خرم‌دینان: این بابك مردی بود كه خرم‌دینی در آن عصر پدید كرد. و مذهب او زنادقه بود. اندر آن هیچ مقالت نبود، جز دست باز داشتن مسلمانی و حلال داشتن نبیذ، زنا و خواسته، و هر چه به مسلمانی اندر حرام بود، او حلال كرد بر مردمان و مر صانع و نبوت را انكار كرد.
تا امر و نهی از خلق برداشت… و خلق بسیار به كفر خواند… و سپاهیان سلطان را همی كشت، و سی سال هم بدین مذهب بماند…
نویسنده ایرانی، مصطفی رحیمی، در مقاله  بابك حماسه‌ای در تاریخ: این تهمت‌ها و دشنام‌ها، برغم گویندگانشان، دلیل عظمت بابك و خرم‌دینان است. آن كسی كه بزرگ نیست، دشمنی هم ندارد. این خشم های سوزان، كه بدین صورت بر  اوراق تاریخ جاری شده، از یك سو نشانه بی منطقی مخالفان بابك و از سوی دیگر نشانه وسعت كار آنها.
 
درباره؛
اعدام بابک خرمدین اسطوره تاریخی ایران توسط خلیفه معتصم
ابوذر ورداسبی، درباره شیطان سازی علیه خرم‌دینان
 افتراهایی از این دست، ریشه و منشأ در مبارزات طبقاتی دارند. و به‌منظور بی ‌اعتبار و بلكه، خلع سلاح كردن، این گروه‌های مبارز، كه شعارهای مساوات طلبانه‌شان، جاذبه شگرفی برای توده های تحت ستم و استثمار داشته، جعل می‌شده.
جنبش خرم‌دینان، حماسه ای جاودانه و الهام بخش: مأمون، خلیفه مقتدر عباسی، قبل از مرگ (۲۱۸ هجری)، در وصیت خویش به معتصم، جانشین خود، دستورات و اوامر مفصل برای پیشرفت در مبارزه با بابك میدهد.
خود معتصم گفته بود: بابك در كار لشكركشی و فنون نظامیگری بی نظیر است.
از اوائل قرن سوم هجری (سال ۲۰۰)، به‌مدت بیست سال، دستگاه نظامی خلافت بغداد، برای نابودی و ریشه كنی جنبش خرم‌دینان و شخص بابك، از هیچ گونه لشكر كشی و اقدام ممكنی، فروگذار نكرد. شرح جنگ ها و نبرد های قهرمانانه و فوق‌العاده ابتكاری و خلاقانه خرم دینان، در كتاب‌های مختلف تاریخ به تفصیل بیان شده است.
سرانجام یك ایرانی نمای خائن، و مزدور خلیفه، بنام افشین، در سال ۲۲۰ هجری، مأموریت یافت با بیش از صد هزارسپاهی، به مراكز اصلی خرم‌دینان حمله كند. با این حال مقاومت حماسی بابك و خرم‌دینان ، در برابر این لشكر جرار، سه سال بطول انجامید. سرانجام هم،  نه در میدان جنگ و رو در رویی نظامی، بلكه با خدعه و نیرنگ، در سال ۲۲۳ هجری،  موفق به دستگیری بابك شد.
قبل از آن، افشین برای دستگیری بابك، یك میلیون درهم جایزه تعیین كرده بود.
تاریخ نویسان می‌گویند: گرفتاری بابك برای معتصم، پیروزی بزرگی بشمار می‌رفت. معتصم آن روز را جشن گرفت، … و افشین را غرق در جواهر ساخت.
بابك دراسارت خلیفه، نمایش یك حماسه اصیل و دورانساز:
تاریخ طبری:
چون بابك را گرفتند و تسلیم افشین كردند، دستور داد مردم را در دو صف ببندند … بابك با جبه و عمامه و پاپوش، میان دو صف براه افتاد … چون زنان وكودكانی كه در جایگاه بودند او را بدیدند، به چهره های خویش زدند و بانگ زدند وگریستند. چندان كه صداهایشان بلند شد … گفتند با ما نیكی می كرد…
ابن سیاح گوید: چون كه بابك خرمی را بگرفتند، من و چند كس دیگر، موكل او بودیم و او را براه كرده بودیم. به او گفتیم، چون تو را پیش خلیفه برند، و از تو پرسید كه بابك تویی، بگو آری، یا امیرالمؤمنین، بنده توام و گناهكارم. امیدوارم كه امیرالمؤ منین مرا عفو كند، و از من در گذرد.
چون بابك را مقید در پیش او بردند، گفت بابك تویی؟ گفت آری و خاموش شد. وی را به چشم  اشارت كردیم، بدست بفشردیم، كه آنچه ترا تلقین كرده بودیم بازگوی. البته هیچ سخن نگفت، و روی ترش نكرد، و رنگ روی او نگشت.
خواجه نظام الملك در سیاست نامه می‌نویسد: چون یك دستش ببریدند، دست دیگر در خون زد و روی خود مالید. همه روی خود را خون سرخ كرد. معتصم گفت: ای سگ این چه عملی است؟ گفت: این حكمتی است. شما هر دو دست و پای من بخواهید برید. خون از روی برود زرد باشد. من روی خویش در خون سرخ كرده ام، تا چون خون از تنم بیرون شود، نگوئید كه رویم از بیم زرد شد. 
نویسنده درباری دیگری دو قرن قبل از خواجه نظام الملك می نویسد: گروهی گفته اند كه چون بابك ملعون، دستش را بریدند، خون خود را برویش مالید و خندید. تا مردم ببینند كه از دست بریدن دردش نیاید و روان او چیزی از آن حس نمی‌كند. 
فرجام جنبش خرم‌دینان
مسعودی درتاریخ مروج الذهب (تألیف ۳۳۲ هجری):
”سپس سر او را به خراسان بردند. در هر شهر و قصبه ای از خراسان گردانیدند. زیرا كه در دلهای مردم جای بزرگ داشت. وكار وی بالا گرفته بود. چیزی نمانده بود كه خلافت را از میان ببرد و مردم را منقلب سازد”.  
برادر بابك، بنام عبداله را نیز دستگیر كرده، پس از بریدن دست و پای او و شكنجه های دهشتناك، در كنار جسد بابك به دار آویختند.
از قول شكنجه گر او در تواریخ نوشته اند كه: و در این همه عقوبت كه با وی كردیم، یك ذره گونه او نگشته بود. (كتاب جوامع الحكایات) 
خرداد 17, 1401

فرابشر بودن؛ سهیل عربی و غلامرضا خسروی؛ کوششی صادقانه در مسیر انسانیت و دشواری‌های…

in مناسبت ها

by Resistance Sites

سهیل عربی، غلامرضا خسروی را فرابشر نامیده بود یعنی کسی که به قیمت از دست دادن همه چیز علیه ظلم می‌ستیزد و اکنون او خود در این مسیر پیش می‌رود. «فرابشرها به شدت کمیاب شده‌اند و از دست دادن هر کدامشان به ویرانگران زادگاهمان قدرت…
خرداد 17, 1401

غلامرضا خسروی؛ آخرین فایل صوتی منتشر نشده قبل از اعدام + ویدئو

in مناسبت ها

by Resistance Sites

راز استواری و پایمردی شهید غلامرضا خسروی از زبان خودش زندانی سیاسی غلامرضا خسروی در ۱۱ خرداد ۹۳ در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد. غلامرضا خسروی سوادجانی در حالی اعدام شد که از زمان بازداشتش در سال ۸۶ نزدیک به ۴۰ ماه را…
خرداد 17, 1401

محمد حنیف نژاد و پرتوی از راهگشایی تاریخی وی + فیلم

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/lHW1U3rqsawمحمد حنیف نژاد برجسته ترین رجل انقلابی تاریخ معاصر ایران نیرویی شگفت انگیز در یک جوان بالا بلند تبریزی بنام محمد حنیف نژاد وجود داشت که مقدر بود با بنیان نهادن تشکیلاتی که بعدها مجاهدین خلق نام گرفت، رنگ و سرنوشت دیگری برای تاریخ ایران…
خرداد 17, 1401

به یاد امیرپرویز پویان؛ انقلابی برجسته تاریخ معاصر مبارزات مردم ایران + فیلم

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/9i_GHgmPjhwپویان از چهره های درخشان مبارزه مسلحانه انقلابی امیرپرویز پویان از چهره‌های برجسته مبارزات مسلحانه خلق ماست که با کمک قهرمانان دلاور خلق مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی از چهره‌های درخشان مبارزات انقلابی مردم ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق را بنیان گذاشتند. این گرد دلاور…
خرداد 01, 1401

غزاله علیزاده، آرمان‌گراترین زن قصه نویس ایران + فیلم

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/f53zyGEhcKE ۲۱اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ مرگ اسرار آمیز غزاله علیزاده روز ۲۱ اردیبهشت سال ۷۵ جسد به دارکشیده‌ی غزاله علیزاده، بر شاخه درختی در جنگل‌های اطراف رامسر پیدا شد. رسانه های حکومتی، مرگ غزاله را خودکشی عنوان کردند. اما واقعیت این است که غزاله یکی از…
خرداد 01, 1401

فرزاد کمانگر؛ چشم انتظار دیدن یک آسمان پر ستاره‌ام

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/-q1jP38S7oMروزی که کردستان گریست فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان ۵ گرد سرفرازی بودند که در سحرگاه ۱۹ اردیبشهت ۸۹ به دار آویخته شدند. خامنه‌ای که گمان می‌کرد با کشتن سرداران آزادی مردم کردستان، می‌تواند شور آزادی و رهایی…
خرداد 01, 1401

به یاد وارطان سالاخانیان، وارطان سخن نگفت… + فیلم

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/J6rOEMBZdk8زمستان شكست و رفت… به یاد وارطان سالاخانیان وارطان سالاخانیان مبارز ارمنی، یکی از نخستین شهیدانی بود که پس از کودتای ضد ملی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در برابر رژیم شاه مقاومت کرد و در راه آرمان آزادی مردمش جان باخت. این مبارز وطن پرست در…
خرداد 01, 1401

جنبش خرم‌دینان؛ فرازهایی از جنبش های آزادیخواهانه ایران

in مناسبت ها

by Resistance Sites

شبرنگ به تاریخ؛ مبانی عقیدتی جنبش خرم‌دینان انتخاب كلمه «خرم دین» برای نهضتی به فرماندهی بابك، سردار ایرانی، علیه دستگاه خلافت، به بهترین وجه گویای وجود نوعی برداشت از دین و دستگاه عقیدتی است. كه رو در روی دجالگری دین‌فروشانه خلفا، كه توجیه‌گر به بند…
ارديبهشت 03, 1401

پیام‌های تسلیت در سوگ زنده‌یاد دکتر صمد فتح پور

in مناسبت ها

by Resistance Sites

پیام آقای مهدی سامع در سوگ زنده‌یاد صمد با تأسف بسیار دکتر صمد فتح پور پاکزاد، عضو شورای ملی مقاومت ایران و هوادار پر سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران، در روز دوشنبه 29 فروردین به خاطر بیماری طولانی قلبی ما را ترک کرد. زنده‌یاد صمد…
فروردين 30, 1401

به یاد هلین بولک؛ پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا، در چنین روزی جاودانه…

in مناسبت ها

by Resistance Sites

استمرار مبارزه درمان تمامی دردهاست، این محله مال ماست هلین بولک گفته بود؛ استمرار و ادامه مبارزه، درمان تمامی دردهاست و برای همین است که همین الآن خلق‌های خاورمیانه در ایران و … در حال پیش بردن بی‌نظیرترین مبارزه‌ای هستند که جامعه بشری به خودش…
فروردين 30, 1401

شیخ محمد خیابانی؛ یا بمیرید! یا ایران را آزاد کنید!

in مناسبت ها

by Resistance Sites

شیخ محمد خیابانی؛ قیام در دفاع از آزادی و استقلال ایران چهارده‌ سال پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، بار دیگر جنبش و قیامی در دفاع از آزادی و استقلال مردم ایران، به‌رهبری شیخ محمد خیابانی در تبریز بپا ‌شد. قیامی که هدف‌ش حفظ استقلال کشور…
فروردين 30, 1401

سالروز اعدام قاضی ‌محمد چهره محبوب مبارزاتی و پیشوای خلق کرد به دستور شاه

in مناسبت ها

by Resistance Sites

قاضی ‌محمد پیشوای خلق کرد سحرگاه روز ۱۰ فروردین یادآور قاضی محمد، پیشوای مردم دلاور کردستان و کسانی است که در مقابل ظلم سکوت نکردند و تا پای جان ایستادگی کردند و در نهایت هم مرگ را به سخره گرفته و دلاورانه به پیشواز آن…
فروردين 06, 1401

زرتشت؛ پیامبر ایران باستان و مروج یکتاپرستی

in مناسبت ها

by Resistance Sites

ششم فروردین ماه را سالروز تولد زرتشت، پیامبر یکتاپرست ایران باستان می‌دانند زرتشت باور داشت که انسان موجودی آزاد است و در تصمیم‌گیری‌های خود اختیار دارد. اساس اندیشه این پیامبر یکتاپرست را دوگانگی میان خیر و شر و جنگ جاویدان میان این دو پدیده تشکیل…
اسفند 24, 1400

بیاد کریمپور شیرازی روزنامه نگار و شاعر آزاده

in مناسبت ها

by Resistance Sites

از دوران کودکی و نوجوانی امیر مختار کریمپور شیرازی اطلاعات زیادی در دست نیست. امیرمختار کریمپور شیرازی در سال ۱۲۹۹ در روستای مجد‌آباد از توابع شهر فسا در استان فارس به دنیا آمد. پدرش «امیرقدمعلی» از افراد قابل اعتماد و خوش‌‌ نام روستا بود؛‌ مادرش…
اسفند 24, 1400

سالگرد درگذشت فیزیکدان برجسته استیون ویلیام هاوکینگ

in مناسبت ها

by Resistance Sites

استیون ویلیام هاوکینگ، فیزیکدان، کیهان شناس و دانشمند برجسته انگلیسی در صبح روز ۱۴ مارس ۲۰۱۸ در سن ۷۶ سالگی در منزلش در کمبریج درگذشت. استیون هاوکینگ در هشتم ژانویه ۱۹۴۲ در شهر آکسفورد متولد شد. وی در دوران تحصیل و مدرسه هرگز خود را…
اسفند 21, 1400

سالگرد ترور احمد کسروی نویسنده ضد بنیادگرایی ایران

in مناسبت ها

by Resistance Sites

احمد کسروی اندیشمند ضد بنیادگرایی سیداحمد حکم آبادی تبریزی (احمد کسروی)‌ تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهشگر، حقوقدان و اندیشمند ایرانی در روز ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در اتاق بازپرسی کاخ دادگستری تهران توسط گروه فدائیان اسلام به قتل رسید. موضع‌گیری‌های احمد کسروی در برابر کیش‌های رایج و نهادهای…
اسفند 18, 1400

گرامی باد ۸ مارس «روز جهانی زن»

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/6UdBXv06vpMگرامی باد ۸ مارس «روز جهانی زن»: روز جهانی زن تاریخچه‌ای غنی دارد. برای اولین بار، در ۸مارس ۱۸۵۷ در آمریکا زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس‌دوزی دست از کار کشیدند و به خیابان‌ها ریختند. خواسته آنان چه بود ؟ «افزایش دستمزد، بهبود شرایط کارو…
اسفند 11, 1400

اخوان ثالث؛ شاعر امیدها و زمستان‌های سرد و ناجوانمرد!

in مناسبت ها

by Resistance Sites

اخوان ثالث در چنین زمستانی متولد شد مهدی اخوان ثالث شاعری مردمی که به اسارت استبداد تن نداد، در چنین روزی متولد شد: روز دهم اسفند سالگرد تولد شاعری مردمی است که علیرغم همه فراز و نشیب‌های زمانه، اصالت مردمی خود را حفظ نمود. شاعری…
اسفند 07, 1400

به یاد دهخدا یار پایدار مصدق کبیر

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/ZOvKSnBlEb4ادیبی که هنرش را پای استبداد نریخت علی اکبر دهخدا ادیبی بود که هنرمردمی و شوریده بر زمانه داشت، ادیبی که نمی خواست هنرش را به پای مستبدان بریزد و تحسینی سبک مایه برای خود بخرد . او در ۵ اسفند ۱۲۵۸ در محله‌ی سنگلج…
بهمن 29, 1400

خسرو گلسرخی؛ مردم از جسدم پرچم و سرود می‌سازند!

in مناسبت ها

by Resistance Sites

خسرو گلسرخی؛ شاعری از نسل شورشگران کلام خسرو گلسرخی در دادگاه نظامی: هر چه کینه شما به من و عقایدم شدیدتر باشد. لطف و حمایت توده مردم از من قوی‌تر است. حتی اگر مرا به گور بسپارید که خواهید سپرد، مردم از جسدم پرچم و…
بهمن 29, 1400

جوردانو برونو؛ مشعلی بر علیه دگماتیسم و دین اجباری

in مناسبت ها

by Resistance Sites

جوردانو برونو شهیدی در عرصه علم و دانش جوردانو برونو فیلسوفی که در ۱۷ فوریه سال ۱۵۴۸ شمع آجین شد. جوردانو برونو فیلسوف، شاعر، ریاضیدان، ستاره شناس ایتالیایی قرن شانزدهم بود. شهرت او بعد از سوزانده شدن توسط کلیسا به خاطر دفاع از عقاید علمی…
بهمن 28, 1400

به یاد صانع ژاله و محمد مختاری؛ شهیدان سرفراز قیام۲۵ بهمن۸۹

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/iwT90RuFSm4 شهیدان ژاله و مختاری، نمادهای از فدای تمام عیار مردم ایران قیام ۲۵ بهمن ۸۹ فصل دیگری از جنبش خاموشی ناپذیر مردم ایران علیه استبداد مذهبی بود. شهیدان صانع ژاله و محمد مختاری در این روز با خونشان ماندگاری و تداوم جنبش مردم را…
بهمن 28, 1400

سردار الله قلی خان جهانگیری و مهین جهانگیری، عقاب قله‌های تسلیم ناپذیری

in مناسبت ها

by Resistance Sites

سردار الله قلی خان جهانگیری و مهین جهانگیری، عقاب قله‌های تسلیم ناپذیری ۲۵بهمن سالروز شهادت سردار الله قلی خان جهانگیری گرامی باد سال ۶۲ با همه مقاومت‌ها و شجاعت‌های فرزندان ایران رو به پایان بود. روزهای پایانی بهمن ۶۲ بود. در ۲۵ بهمن آن سال…
بهمن 20, 1400

گرامیداشت حماسه سیاهکل + فیلم

in مناسبت ها

by Resistance Sites

https://youtu.be/eqkeHdMIX7kحماسه سیاهکل اولین جرقه حرکت مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه جنایت و خیانت در هر زمان و هر مکانی رخ بدهد بالاخره یک روز آشکار خواهد شد، و تبهکاران و جنایتکاران باید که محاکمه شوند. پنجاه و یک سال پیش در روز دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۴۹…
بهمن 20, 1400

روایتی درباره‌ی حماسه‌ی اشرف رجوی و موسی خیابانی در ۱۹ بهمن ۶۰

in مناسبت ها

by Resistance Sites

روایتی درباره‌ی حماسه‌ی اشرف رجوی و موسی خیابانی در ۱۹ بهمن ۶۰ سالروز حماسه اشرف و موسی اشرف و موسی در ۱۹ بهمن ۶۰ به همراه یارانشان در نبردی نابرابر به دست نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران به شهادت می‌رسند. این روز در تاریخ معاصر ایران…
بهمن 20, 1400

حجت زمانی گرد دلیری از هفت‌چشمه

in مناسبت ها

by Resistance Sites

حجت زمانی گرد دلیری از هفت‌چشمه حجت زمانی معلمی آزاده‌ که سر به پای آزادی نهاد ۱۸بهمن ماه، سالگرد شهادت حجت زمانی گرد دلاوری از اهالی هفت چشمه ایلام است. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان برد و با پایان…
خرداد 17, 1401

احضار روح پادشاهی که قد مهمان را اندازه تختش می‌برید (طنز سیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

خدمت یکتای گاو، از مدحت صد شاه به پادشاهی خوابگاه طلائی گرانقیمتی داشت که تختخواب…
خرداد 17, 1401

میرزا کوچک خان جنگلی چهره درخشان تاریخ ایران

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک خان جنگلی (متولد ۱۲۵۷ شمسی-درگذشته‌ی ۱۱ آذر ۱۳۰۰ شمسی)…
خرداد 17, 1401

بیماری آبله میمونی چیست؟

in دانستنی ها

by Resistance Sites

آبله میمونی «Monkeypox» بیماری نادرعفونی واگیردار از ویروس آبله میمون است و شبیه به آبله…
خرداد 17, 1401

فناوری جدید ارسال ماهواره به فضا بدون نیاز به موشک

in دانستنی ها

by Resistance Sites

یک شرکت آمریکایی به نام اسپین‌لانچ که در زمینه فناوری‌های ماهواره‌ای و فضایی کار می‌کند…
خرداد 17, 1401

فرابشر بودن؛ سهیل عربی و غلامرضا خسروی؛ کوششی صادقانه در مسیر انسانیت و دشواری‌های…

in مناسبت ها

by Resistance Sites

سهیل عربی، غلامرضا خسروی را فرابشر نامیده بود یعنی کسی که به قیمت از دست…
خرداد 17, 1401

غلامرضا خسروی؛ آخرین فایل صوتی منتشر نشده قبل از اعدام + ویدئو

in مناسبت ها

by Resistance Sites

راز استواری و پایمردی شهید غلامرضا خسروی از زبان خودش زندانی سیاسی غلامرضا خسروی در…
خرداد 17, 1401

سلام فرمانده، تلاش اطرافیان احمق و لباس جدید خامنه ای (طنز سیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

سلام فرمانده، همایشی که یاد آور داستان لباس جدید پادشاه است! سلام فرمانده؛ حتما که…
خرداد 17, 1401

ژاندارک یا دوشیزه اورلئان قهرمان ملی و فرمانده مشهور فرانسه

in چهره های ماندگار

by Resistance Sites

ژاندارک، انسانی‌ که به خاطر اعتقاداتش۵۰۰ سال قبل، در برابر دشمنان میهنش ایستادگی نمود. به…
خرداد 17, 1401

چشم انداز سرنگونی در پیوند مردم و مقاومت ایران

in مقالات

by Resistance Sites

نقشه مسیر قیامهای مردمی تا سرنگونی دیکتاتوری به قلم عبدالرحمن گورکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی…
خرداد 17, 1401

سم اژه ای خطرناکتر است یا عقرب! (طنزسیاسی)

in طنز سیاسی

by Resistance Sites

روزی از کنار بیمارستانی می‌گذشتم، تابلوی هشدار دهنده کنار درب بیمارستان نظرم را جلب کرد.…
خرداد 17, 1401

چرا به خمینی دجال می‌گویند؟

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

«دجال» به چه معناست؟ تعریف دجال در روایات مختلف. دجال از «تدجیل» به معنای «پوشاندن»…
خرداد 17, 1401

خمینی؛ مردی که هزار سال در تولد خویش تاخیر داشت!

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

خمینی ضد بشر، (روح الله خمینی) در سال ۱۳۲۰ هجری قمری (۱۲۷۹ شمسی) در خمین…
خرداد 17, 1401

در گسترده ترین تسخیر سامانه‌های شهرداری تهران چه اتفاقی افتاد؟

in گزارش ها

by Resistance Sites

زاکانی بلافاصله به متصدیان انفورماتیک آماده باش صد در صد داد خبرگزاری‌های بین المللی و…
خرداد 17, 1401

نقش شمخانی در فاجعه متروپل آبادان چه بود؟

in تحلیل سیاسی

by Resistance Sites

رابطه علی شمخانی با عبدالباقی چیست؟ در روزهای اخیر حادثه ناگوار متروپل مردم آبادان و…